• 0976660398
  • phuctruong108@gmail.com

Giáo trình vẽ kỹ thuật Cơ khí và Xây dựng

Giáo trình vẽ kỹ thuật Cơ khí và Xây dựng

Vẽ kỹ thuật Cơ khí_Trần Hữu Quế – Tập 1:  https://drive.google.com/file/d/0BwW8PLyE2EtaRUtlWGZwLWRIbjg/view?usp=sharing

Vẽ kỹ thuật Cơ khí _Trần Hữu Quế – Tập 2:  https://drive.google.com/file/d/0BwW8PLyE2EtaMG9BSXBoOFpPREk/view?usp=sharing

Vẽ kỹ thuật xây dựng_Nguyễn Quang Cự:  https://drive.google.com/file/d/1vAqAYxtFzSdzHOujo5T80LyRex2hX5sh/view?usp=sharing

 

Trườngnp

Leave your message